/ Комісія програмування, інформатики та математично-прикладних дисциплін

Комісія програмування, інформатики та математично-прикладних дисциплін


Значення інформатики в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень комп’ютерної підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі комісії інформатики та математично-прикладних дисциплін.

Математично-прикладні дисципліни – це область математики, що розглядає застосування математичних методів і алгоритмів в інших областях науки і практики. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірностей і математична статистика, фінансова математика і теорія страхування, криптографія, теорія графів у застосуваннях до планування мереж, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних задач шляхом складання математичної моделі системи.

Потреби самої математики, математизація різних областей науки, проникнення математичних методів у різні сфери практичної діяльності, швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до появи цілого ряду нових математичних дисциплін; такими є, наприклад, теорія ігор, теорія інформації, теорія графів, дискретна математика.

Саме наша циклова комісія забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасному уявленню про вимоги, що висуваються до спеціалістів з інформаційних технологій. Випускники будуть мати гарні фундаментальні знання і тому матимумть попит у роботодавців, зокрема, на посадах математика-аналітика, фахівця зі створення програмного забезпечення, прикладного програміста, аналітика комп’ютерних систем і комунікацій, фахівця з автоматизації виробничих процесів, адміністратора баз даних, наукового співробітника.

Робота циклової комісії спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. WEB-дизайн;
 2. WEB-технології;
 3. алгоритми та структури даних;
 4. бази даних;
 5. вища математика;
 6. дипломне проектування;
 7. дискретна математика;
 8. диференціальні рівняння;
 9. інструментальні засоби візуального програмування;
 10. інформатика;
 11. інформаційні технології;
 12. комп’ютерна графіка;
 13. комп’ютерні технології в юридичній діяльності;
 14. конструювання програмного забезпечення;
 15. лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 16. людино-машинний інтерфейс;
 17. математичний аналіз;
 18. нові інформаційні технології та системи;
 19. об’єктно-орієнтоване програмування;
 20. операційні системи;
 21. організація комп’ютерних мереж;
 22. основи інформатики і обчислювальної техніки;
 23. основи програмної інженерії;
 24. основи програмування та алгоритмічні мови;
 25. практика навчальна-1;
 26. практика навчальна-2;
 27. практика переддипломна;
 28. практика технологічна;
 29. програмування мовою Асемблер;
 30. розробка WEB-застосувань;
 31. теорія ймовірності і математична статистика;
 32. чисельні методи;
 33. технологіі (вступ до спеціальності).

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНО-ПРИКЛАДНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Акімова Г.В.-голова циклової комісії;
 2. Чернявська О.В.
 3. Каракай Т.О.
 4. Ліпаніна М.С.
 5. Мазурок О.О.
 6. Дембрович О.В.
 7. Горбаченко В.А.
 8. Нейкова А.П.
 9. Пацуров А.Р.
 10. Фіранський В.Б.
 11. Зелінська К.І.
 12. Ткаченко К.О.
Акімова_Г_В_2

Акімова
Ганна В’ячеславівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1981 році за спеціальністю «Прикладна математика».

Викладає дисципліни:Бази даних, Основи програмної інженерії, Основи програмування та АМ, Програмування мовою Асемблер, Проектний практикум, Курсове проектування, Дипломне проектування.

Педагогічний стаж: 11 років.

Викладач вищої категорії.

Виконує обов’язки: голови циклової комісії програмування; класного керівника.

 

Каракай

Каракай
Тетяна Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут в 1983 році за спеціальністю “Металоведення та термічна обробка металів”.

Викладає дисципліни: Інформатика, Інформатика і комп’ютерна техніка, Комп’ютерна техніка та програмування, Основи інформатики і ОТ.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач І категорії.

Виконує обов’язки: класного керівника.

Каракай2

 

Липанина

Ліпаніна
Маріанна Сергіївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут в 1985 році за спеціальністю “Обчислювальна техніка”.

Викладає дисципліни: інформаційні технології.

Педагогічний стаж: 11 років.

Викладач І категорії.

 

Липанина2

 

Мазурок

Мазурок
Олег Олексійович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1971 році за спеціальністю «Математика».

Викладає дисципліни: вища математика, дискретні структури, диференціальні рівняння, лінійна алгебра та АГ, математика, математичний аналіз, теоріяймовірності і МС, чисельні методи.

Педагогічний стаж: 34 рік.

Викладач вищої категорії.

 

 

Нейкова

Нейкова
Аннета Панайотівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 2007 році за спеціальністю «Математика».

Викладає дисципліни: вища математика,  лінійна алгебра та АГ, математика, вища математика.

Педагогічний стаж: 10 років.

Викладач І категорії.

Виконує обов’язки: класного керівника.

Нейкова2

 

Пацуров
Андрій Радомирович

Освіта: вища.

Закінчив: Національний педагогічний університет ім. Драгоманова

Викладає дисципліни: інформаційні технології, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, комп’ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами.

Педагогічний стаж: 11 років.

Викладач І категорії.

Виконує обов’язки: завідувача відділення.

 

 

Фіранський
Володимир Борисович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський політехнічний інститут у 2001 році.

Викладає дисципліни: WEB-технології,  людино-машинний інтерфейс,  розробка WEB-застосувань,  дипломне проектування.

Педагогічний стаж: 11 років.

Викладач вищої категорії.

 

Чернявська
Ольга Володимирівна

Освіта: вища.

Закінчила: Донецький національний університет

Викладає дисципліни: архітектура комп’ютера, конструювання ПЗ, дискретна математика.

Педагогічний стаж: 13 років.

Викладач вищої категорії.