/ Комісія програмування, інформатики та математично-прикладних дисциплін

Комісія програмування, інформатики та математично-прикладних дисциплін

Значення інформатики в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень комп’ютерної підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі комісії інформатики та математично-прикладних дисциплін.

Математично-прикладні дисципліни – це область математики, що розглядає застосування математичних методів і алгоритмів в інших областях науки і практики. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірностей і математична статистика, фінансова математика і теорія страхування, криптографія, теорія графів у застосуваннях до планування мереж, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних задач шляхом складання математичної моделі системи.

Потреби самої математики, математизація різних областей науки, проникнення математичних методів у різні сфери практичної діяльності, швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до появи цілого ряду нових математичних дисциплін; такими є, наприклад, теорія ігор, теорія інформації, теорія графів, дискретна математика.

Саме наша циклова комісія забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасному уявленню про вимоги, що висуваються до спеціалістів з інформаційних технологій. Випускники будуть мати гарні фундаментальні знання і тому матимумть попит у роботодавців, зокрема, на посадах математика-аналітика, фахівця зі створення програмного забезпечення, прикладного програміста, аналітика комп’ютерних систем і комунікацій, фахівця з автоматизації виробничих процесів, адміністратора баз даних, наукового співробітника.

Робота циклової комісії спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

 1. WEB-дизайн;
 2. WEB-технології;
 3. алгоритми та структури даних;
 4. архітектура комп’ютера;
 5. бази даних;
 6. вища математика;
 7. вступ до спеціальності;
 8. дипломне проектування;
 9. дискретна математика;
 10. дискретні структури;
 11. диференціальні рівняння;
 12. економічна інформатика;
 13. інструментальні засоби візуального програмування;
 14. інформатика;
 15. інформатика і комп’ютерна техніка;
 16. інформаційні системи та технології в обліку;
 17. інформаційні технології;
 18. комп’ютерна графіка;
 19. комп’ютерна техніка та програмування;
 20. коп’ютерні системи і мережеві управління судновими технічними засобами;
 21. комп’ютерні технології в юридичній діяльності;
 22. констроювання програмного забезпечення;
 23. лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 24. людино-машинний інтерфейс;
 25. математика;
 26. математична логіка;
 27. математичний аналіз;
 28. нові інформаційні технології та системи;
 29. об’єктно-орієнтоване програмування;
 30. операційні системи;
 31. оргінізація комп’ютерних мереж;
 32. основи інформатики і обчислювальної техніки;
 33. основи програмної інженерії;
 34. основи програмування та алгоритмічні мови;
 35. практика навчальна-1;
 36. практика навчальна-2;
 37. практика переддипломна;
 38. практика технологічна;
 39. програмування мовою Асемблер;
 40. проектний практикум;
 41. розробка WEB-застосувань;
 42. теорія імовірності та математична статистика;
 43. чисельні методи.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНО-ПРИКЛАДНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Акімова Г.В.-голова циклової комісії;
 2. Завгородній В.В.;
 3. Завгородня Г.А.;
 4. Каракай Т.О.;
 5. Ліскін В.О.;
 6. Ліпаніна М.С.;
 7. Мазурок О.О.;
 8. Назаренко В.С.;
 9. Нейкова А.П.;
 10. Пацурова А.Р.;
 11. Сімонов Ю.М.;
 12. Фіранський В.Б.;
 13. Чайчук О.О.;
 14. Ясінська О.О. .
Акімова_Г_В_2

Акімова
Ганна В’ячеславівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1981 році за спеціальністю «Прикладна математика».

Викладає дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Бази даних», «Програмування мовою Асемблер».

Педагогічний стаж: 9 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії програмування; класного керівника.

 

Каракай

Каракай
Тетяна Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут в 1983 році за спеціальністю “Металоведення та термічна обробка металів”.

Викладає дисципліни: інформатика, основи інформатики і ОТ, інформційні технології, інформатика і КТ.

Педагогічний стаж: 8 років.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

Каракай2

 

Липанина

Ліпаніна
Маріанна Сергіївна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут в 1985 році за спеціальністю “Обчислювальна техніка”.

Викладає дисципліни: інформаційні технології.

Педагогічний стаж: 10 років.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

Липанина2

 

Мазурок

Мазурок
Олег Олексійович

Освіта: вища.

Закінчив: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1971 році за спеціальністю «Математика».

Викладає дисципліни: вища математика, математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія імовірності та математична статистика, чисельні методи

Педагогічний стаж: 31 рік.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки голови циклової комісії інформатики та математично прикладних дисциплін.

 

Нейкова

Нейкова
Аннета Панайотівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 2007 році за спеціальністю «Математика»

Викладає дисципліни: математика, вища математика, лінійна алгебра та аналітична геометрія.

Педагогічний стаж: 8 років.

Спеціаліст другої категорії.

Виконує обов’язки класного керівника.

Нейкова2

 

Симонов

Сімонов
Юрій Миколайович

Освіта: вища.

Закінчив: Харківське вище військове інженерне училище в 1963 році. За спеціальністю інженер-електрик.

Викладає дисципліни: інформатика.

Педагогічний стаж: 15 років.

Спеціаліст першої категорії.

Виконує обов’язки: завідуючого лабораторії інформаційних технологій.

Симонов2

 

Фіранський
Володимир Борисович

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 2001 році.

Викладає дисципліни: «WEB-технології», «WEB-дизайн», «Розробка WEB-застосувань».

Педагогічний стаж: 8 років.

Спеціаліст першої категорії.

 

Чайчук
Ольга Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Київський політехнічний інститут у 1981 році за спеціальністю «Прикладна математика»

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми та структури даних».

Педагогічний стаж: 17 років.

Спеціаліст вищої категорії.

Виконує обов’язки завідуючого кабінетом.

 

Ясінська

Ясінська
Олена Олександрівна

Освіта: вища.

Закінчила: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2011 р. за спеціальністю «Математика (економіка, інформатика)».

Викладає дисципліни: математика.

Педагогічний стаж: 4 роки.

Спеціаліст другої категорії,

Виконує обов’язки класного керівника.

Ясінська2