/ Виховна робота

Виховна робота


Найбільша мудрість життя – бути людиною

Хто рухається вперед у науках,
але відстає у моральності,
той більше йде назад, ніж уперед.
Арістотель

Основні принципи виховної роботи

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти, фахової передвищої освіти України», Закон України «Про фахову передвищу освіту», Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи.
Метою виховної діяльності в ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ» є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання  під час навчальних занять та виховних годин;
 • позаурочна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят;
 • робота  в органах студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитках.

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • адаптація студентів нового набору;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • превентивне та правове виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • сімейно-родинне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • фізично-оздоровче виховання.

Основні завдання виховної роботи:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
 • виховання у студентів бережливого економного  ставлення до державного майна;
 • забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
 • вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;;
 • формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.

Поряд з навчально-виховним процесом, виховання студентів відбувається і в позанавчальний час, через студентські  клуби за інтересами, бібліотеку, спортивний клуб, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.