/ Виховна робота

Виховна робота


Найбільша мудрість життя – бути людиною

Хто рухається вперед у науках, 
але відстає у моральності, 
той більше йде назад, ніж уперед.
Арістотель

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку, що потребує зміни всієї системи виховної роботи. Головна мета виховання студентської молоді в коледжі – це формування особистості, яка буде вирішувати в суспільстві державні, виробничі, соціально-економічні проблеми. Педагогічний колектив здійснює виховну роботу в навчальному закладі так, щоб забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобального світу, була здатна жити і діяти у цьому світі, нести частку відповідальності за нього.

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу КМРФ ДУІТ. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, «Законом України про освіту», «Законом України про фахову передвищу освіту», Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми «Діти України», Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI ст.), Постановою Кабінету Міністрів України «Національна програма патріотичного виховання населення…», Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.

Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.

Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток.

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Виховна робота

Головною метою виховної роботи у коледжі є:

• гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

• поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;

Виховна робота Виховна робота

• виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;

• набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі;

• пропаганду здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок.

• запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує куріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

• впровадження у свідомість студентів переваг здорового способу життя, формування національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Виховний процес у Коледжі морського і річкового флоту може бути досягнуто через:

• виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури;

• формування «Я» концепції людини творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності;

• створення необхідних умов для розвитку особистості студента, його мислення і національної культури, шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, культурно-просвітницької, правоохоронної та ін.);

Виховна робота Виховна робота

• збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій;

Виховна робота Виховна робота

Основні напрями виховання студентської молоді реалізуються у процесі навчання та поза аудиторної діяльності студентів. Поза аудиторна виховна робота у коледжі проводиться на основі студентського самоврядування, активності і самостійності студентів за умови керівної ролі студентського активу і педагогічної допомоги викладачів.

Виховна роботаВиховна робота

Основними напрямами виховної роботи у коледжі є:
• громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-естетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання; професійно-педагогічне виховання.

• формування наукового світогляду
• Основними засобами і формами реалізації цих напрямів роботи є: диспути, вечори, читацькі конференції, бесіди, свята, лекції, зустрічі та інше.

Серед основних заходів громадянського та патріотичного виховання можна назвати:
• Бесіди та лекції з патріотичної тематики про історію, культуру, літературу і мистецтво різних народів і країн, про їх культурні взаємозв’язки;
• Екскурсії історичними та літературно-мистецькими місцями Києва та України;

Виховна робота Виховна робота

• Диспути про культуру міжетнічних відносин;
• Вечори і зустрічі поколінь;
• Відзначення ювілею просвітників, письменників, діячів літератури, науки, культури, мистецтва;

• Відзначення українських народних свят, обрядів;

• Ознайомлення з традиціями і побутом народів України;

• Лекції та бесіди з питань правового виховання.

Педагогічний колектив Коледжу морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій пріоритетним завданням в своїй роботі поряд з навчальним процесом ставить перед собою організацію системи виховання студентської молоді, використовуючи для цього всі можливі методи, роблячи акцент на розвитку студентського самоврядування, участь в якому дає можливість розкрити в людині творчий потенціал, ініціативу, лідерські риси та інше.
В цілому виховний процес в коледжі направлений на виховання національно свідомої, ініціативної, цілеспрямованої, духовно багатої особистості.

Виховна робота