/ Виховна робота

Виховна робота


Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для усіх виховних закладів, а для всього суспільства загалом.

Виховна робота у Коледжі морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій базується на основних принципах «Концепції національного виховання», що була схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня 1994 року, та “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, затвердженою колегією Міністерства освіти та наукиУкраїни 28.02.1996 року за № 2/4-8, а також Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміщення моральних засад суспільства” від 15.09.1999 року № 1697, Укази Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року” від 24.01.2001 року № 42/2001, методичних рекомендаціях щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти I-II рівня акредитації (відповідно до Наказу Міносвіти України № 217 від 16.06.1997р.)

Виховна робота

Головною метою виховної роботи у коледжі є:

• гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

• поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;

Виховна робота Виховна робота

• виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;

• набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі;

 • пропаганду здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок.

• запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує куріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

• впровадження у свідомість студентів переваг здорового способу життя, формування національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Виховний процес у Коледжі морського і річкового флоту може бути досягнуто через:

• виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури;

• формування «Я» концепції людини творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності;

• створення необхідних умов для розвитку особистості студента, його мислення і національної культури, шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, культурно-просвітницької, правоохоронної та ін.);

Виховна робота Виховна робота

• збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій;

Виховна робота Виховна робота

Основні напрями виховання студентської молоді реалізуються у процесі навчання та поза аудиторної діяльності студентів. Поза аудиторна виховна робота у коледжі проводиться на основі студентського самоврядування, активності і самостійності студентів за умови керівної ролі студентського активу і педагогічної допомоги викладачів.

Виховна роботаВиховна робота

Основними напрямами виховної роботи у коледжі є:
• громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-естетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання; професійно-педагогічне виховання.

• формування наукового світогляду
• Основними засобами і формами реалізації цих напрямів роботи є: диспути, вечори, читацькі конференції, бесіди, свята, лекції, зустрічі та інше.

Серед основних заходів громадянського та патріотичного виховання можна назвати:
• Бесіди та лекції з патріотичної тематики про історію, культуру, літературу і мистецтво різних народів і країн, про їх культурні взаємозв’язки;
• Екскурсії історичними та літературно-мистецькими місцями Києва та України;

Виховна робота Виховна робота

• Диспути про культуру міжетнічних відносин;
• Вечори і зустрічі поколінь;
• Відзначення ювілею просвітників, письменників, діячів літератури, науки, культури, мистецтва;

• Відзначення українських народних свят, обрядів;

• Ознайомлення з традиціями і побутом народів України;

• Лекції та бесіди з питань правового виховання.

Педагогічний колектив Коледжу морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій пріоритетним завданням в своїй роботі поряд з навчальним процесом ставить перед собою організацію системи виховання студентської молоді, використовуючи для цього всі можливі методи, роблячи акцент на розвитку студентського самоврядування, участь в якому дає можливість розкрити в людині творчий потенціал, ініціативу, лідерські риси та інше.
В цілому виховний процес в коледжі направлений на виховання національно свідомої, ініціативної, цілеспрямованої, духовно багатої особистості.

Виховна робота