/ Виховна робота

Виховна робота


Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для усіх виховних закладів, а для всього суспільства загалом.

Виховна робота у Коледжі морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
базується на основних принципах «Концепції національного виховання», що була схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня 1994 року, та “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, затвердженою колегією Міністерства освіти та наукиУкраїни 28.02.1996 року за № 2/4-8, а також Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміщення моральних засад суспільства” від 15.09.1999 року № 1697, Укази Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року” від 24.01.2001 року № 42/2001, методичних рекомендаціях щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти I-II рівня акредитації (відповідно до Наказу Міносвіти України № 217 від 16.06.1997р.)

Виховна робота

Головною метою виховної роботи у коледжі є:

• гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

• поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;

Виховна робота Виховна робота

• виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;

• набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі;

 • пропаганду здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок.

• запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує куріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

• впровадження у свідомість студентів переваг здорового способу життя, формування національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Виховний процес у Коледжі морського і річкового флоту може бути досягнуто через:

• виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури;

• формування «Я» концепції людини творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності;

• створення необхідних умов для розвитку особистості студента, його мислення і національної культури, шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, культурно-просвітницької, правоохоронної та ін.);

Виховна робота Виховна робота

• збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій;

Виховна робота Виховна робота

Основні напрями виховання студентської молоді реалізуються у процесі навчання та поза аудиторної діяльності студентів. Поза аудиторна виховна робота у коледжі проводиться на основі студентського самоврядування, активності і самостійності студентів за умови керівної ролі студентського активу і педагогічної допомоги викладачів.

Виховна роботаВиховна робота

Основними напрямами виховної роботи у коледжі є:
• громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-естетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання; професійно-педагогічне виховання.

• формування наукового світогляду
• Основними засобами і формами реалізації цих напрямів роботи є: диспути, вечори, читацькі конференції, бесіди, свята, лекції, зустрічі та інше.

Серед основних заходів громадянського та патріотичного виховання можна назвати:
• Бесіди та лекції з патріотичної тематики про історію, культуру, літературу і мистецтво різних народів і країн, про їх культурні взаємозв’язки;
• Екскурсії історичними та літературно-мистецькими місцями Києва та України;

Виховна робота Виховна робота

• Диспути про культуру міжетнічних відносин;
• Вечори і зустрічі поколінь;
• Відзначення ювілею просвітників, письменників, діячів літератури, науки, культури, мистецтва;

• Відзначення українських народних свят, обрядів;

• Ознайомлення з традиціями і побутом народів України;

• Лекції та бесіди з питань правового виховання.

Педагогічний колектив Коледжу морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного пріоритетним завданням в своїй роботі поряд з навчальним процесом ставить перед собою організацію системи виховання студентської молоді, використовуючи для цього всі можливі методи, роблячи акцент на розвитку студентського самоврядування, участь в якому дає можливість розкрити в людині творчий потенціал, ініціативу, лідерські риси та інше.
В цілому виховний процес в коледжі направлений на виховання національно свідомої, ініціативної, цілеспрямованої, духовно багатої особистості.

Виховна робота