/ Заочная форма обучения

Заочная форма обучения


Оголошується набір студентів на заочну форму навчання за спеціальностями:

 • 271 Річковий та морський транспорт  (Навігація і управління морськими суднами)
 • 271 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво мостів та інших штучних споруд)

Приймаються абітурієнти на базі повної загальної середньої освіти. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів а також за результатами ЗНО з української мови (та літератури) та математики у будь яких комбінаціях за вибором вступника.

І етап

Прийом заяв та документів

з 14 липня 2021р. по 23 липня 2021р.

Вступні випробування

з 24 липня 2021р. по 27 липня 2021р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 02 серпня 2021р.

ІІ етап

Прийом заяв та документів

з 01 листопада 2021р. по 19 листопада 2021р.

Вступні випробування

з 20 листопада 2021р. по 23 листопада 2021р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада 2021р.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ

 • Заява (заповнюється у відбірковій комісії та підписується вступником);
 • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Медична довідка – форма 086-У/О ;
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Швидкозшивач картонний;
ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії коледжу при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

 

Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій є вищим навчальним закладом  і готує спеціалістів командного складу для роботи на суднах далекого плавання, берегових підприємствах та інших відомствах за спеціальностями:

 1. 271 Річковий та морський транспорт «Навігація і управління морськими суднами»
 2. 271 Річковий та морський транспорт «Управління судновими технічними системами і комплексами»
 3. 192  Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво мостів та інших штучних споруд)

“ Навігація і управління морськими суднами”

Кваліфікація – штурман.

Напрямок діяльності – судноводій, вахтовий помічник капітана на морських суднах без обмеження району плавання і тоннажу суден.

 

“Управління судновими технічними системами і комплексами”

Кваліфікація – механік (судновий).

Напрямок діяльності – вахтовий механік на морських судах без обмеження району плавання і потужності силової установки; ремонтний механік; механік судноремонтних заводів.

 

“Будівництво мостів та інших штучних споруд”

Кваліфікація – технік- будівельник

Напрямок діяльності – технік-будівельник, технік-проектувальник, технік-лаборант (будівництво), технік – технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій), технік – доглядач, кресляр, кресляр-конструктор, технік – геодезист, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації

На заочне відділення коледжу на 1 курс приймаються:

 • ­особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • ­особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики (другий предмет) або результати іспиту з української мови та математики.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 

Колледж морского и речного флота является высшим учебным заведением и готовит специалистов командного состава для работы на судах дальнего плавания, береговых предприятиях и других ведомствах по специальностям::

 1. 271 Речной и морской транспорт «Навигация и управление морскими судами»
 2. 271 Речной и морской транспорт «Управление судовыми техническими системами и комплексами»

“Навигация и управление морскими судами”

Квалификация – штурман.

Направление деятельности – судоводитель, вахтенный помощник капитана на морских судах без ограничения района плавания и тоннажа судов.

 

“Управление судовыми техническими системами и комплексами”

Квалификация – механик (судовой).

Направление деятельности – вахтенный механик на морских судах без ограничения района плавания и мощности силовой установки; ремонтный механик; механик судоремонтных заводов.


На заочное отделение колледжа на 1 курс принимаются:

 • ­лица, которые получили полное общее среднее образование;
 • ­лица, которые получили образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего;

Для конкурсного отбора лиц, которые на основе полного общего среднего образования поступают для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, зачисляются баллы сертификатов внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе (первый предмет), математике (второй предмет) Для конкурсного отбора лиц, которые на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего поступают для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, засчитываются результаты вступительного экзамена по украинскому языку и вступительного испытания.

СРОК ОБУЧЕНИЯ на базе полного среднего образования – 3 года 5 месяцев;


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ПОСТУПАЮЩИМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ

 • Заявление (заполняется в отборочной комиссии и подписывается поступающим);
 • Копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
 • Копию сертификатов внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования);
 • Шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см;
 • Медицинская справка – форма 086-У / О;
 • Копия паспорта;
 • Копия идентификационного кода;
 • Скоросшиватель картонный;
 • Конверт формата А-5;
 • Оригинал и копия послужного книжки моряка при наличии
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ – НАЛИЧИЕ ИХ ОРИГИНАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!

Все копии документов заверяются техническими секретарями отборочной комиссии колледжа при наличии оригиналов или подаются заверенные нотариально!


ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста по другой специальности принимаются лица, которые получили ранее такой образовательно-квалификационный уровень или степень высшего образования и зачисляются по результатам профессиональных собеседований, Для поступления на основе образовательно-квалификационного уровня «младший специалист» или другого образовательного степени по заочной форме обучения сроки приема заявлений и документов, зачисления на обучение определяются Правилами приема.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ПОСТУПАЮЩИМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 • Заявление (заполняется в отборочной комиссии и подписывается поступающим);
 • Копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
 • Шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см;
 • Медицинская справка – форма 086-У / О;
 • Копия паспорта;
 • Копия идентификационного кода;
 • Скоросшиватель картонный;
 • Конверт формата А-5;
 • Оригинал и копия послужного книжки моряка при наличии
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ – НАЛИЧИЕ ИХ ОРИГИНАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Отчислены соискатели высшего образования образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста степени бакалавра имеют право обновленными для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста по той же или родственной в пределах области знаний специальности в том же или другом учреждении высшего образования. Возобновление осуществляется в рамках специальности и формы обучения на вакантные места лицензированного объема. Документы для обновления подаются поступающим к (отборочной) комиссии.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ПОСТУПАЮЩИМ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

 • Заявление (заполняется в отборочной комиссии и подписывается поступающим);
 • Копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
 • Академическая справка – оригинал (форма утверждена приказом МОН от 22 июня 2016 № 701)
 • Шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см;
 • Медицинская справка – форма 086-У / О;
 • Копия паспорта;
 • Копия идентификационного кода;
 • Скоросшиватель картонный;
 • Конверт формата А-5;
 • Оригинал и копия послужного книжки моряка при наличии
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ – НАЛИЧИЕ ИХ ОРИГИНАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Высокий уровень подготовки специалистов на заочной форме обучения базируется на достигнутом уровне учебно-методической и организационной работы колледжа. Студенты-заочники обеспечиваются специально подготовленными для них методическими комплексами дисциплин с учетом особенностей учебного процесса. Именно заочная форма обучения позволяет студентам закрепить полученные теоретические знания на своей работе, если она соответствует выбранной специальности. Более подробную информацию Вы можете узнать в приемной комиссии колледжа по телефонам: (044) 419-38-19, 419-22-84.

График учебного процесса заочного отделения КМРФ ГУИТ на 2020/2021 учебный год

Открыть / сохранить график УПП