/ Положення Студентської Ради

Положення Студентської Ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Студентська Рада КМРФ створена за ініціативою Педагогічної Ради коледжу та профспілкового комітету КМРФ як орган студентського самоврядування.
1.2 Студентська Рада КМРФ діє на території свого навчального закладу відповідно до конституції України, чинного законодавства та цього положення.
1.3 Студентська Рада КМРФ створюється і діє на основі добровільності, гласності, та рівноправності її членів.
1.4 Результати роботи Студентської Ради зможуть бути оприлюднені та обговорені на Педагогічній раді КМРФ, профспілковому комітеті ДУІТ та на загальній студентській конференції коледжу.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КМРФ

2.1 Основна мета студентської Ради:

 • сприяння підняттю рівня навчальної дисципліни та покращення якості знань студентів;
 • сприяння вихованню студентів на основі ідей демократичного, громадянського, творчого та духовного потенціалу студентської молоді;
 • створення умов для повноцінного, творчого відпочинку студентів в позаурочний час.

2.2 Завданнями студентської Ради КМРФ є:

 • захист конституційних, законних, соціальних, творчих прав та інших спільних інтересів студентів коледжу;
 • сприяння розвитку громадянської позиції студентів та практичній участі їх в громадському житті.

2.3 Для виконання мети та завдань студентська Рада КМРФ проводить наступні види діяльності:

 • розповсюджує інформацію про цілі своєї роботи;
 • вносить пропозиції до керівництва коледжу та академії стосовно діяльності студентської Ради;
 • приймає участь в організації семінарів, лекцій, конференцій для студентської молоді коледжу;
 • допомагає педагогічному складу КМРФ в організації та проведенні культурно-розважальних заходів в навчальному закладі;
 • разом з адміністрацією коледжу проводить комплекс заходів направлених на покращення якості знань студентів, профілактику правопорушень в навчальному закладі, профілактику та боротьбу з вживанням студентською молоддю алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів;
 • проводить цільові засідання студентської ради при участі адміністрації для роботи з студентами які пропускають заняття без поважних причини схильними до правопорушень або такими які звернулися до студентської Ради з власною заявою або проблемою.

2.4 Студентська Рада коледжу самостійно визначає перспективні і поточні завдання, напрями і форми роботи, співпрацює з молодіжними організаціями на основі спільності інтересів, але при цьому Рада обов’язково інформує про прийняті рішення адміністрацію навчального закладу.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КМРФ

3.1 Діяльність студентської Ради коледжу базується на таких основних принципах:

 • повага до особистої думки і гідності кожного члена ради;
 • колективність у роботі організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена Ради за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • демократичність та гласність при розподілі доручень та напрямів роботи серед членів Ради, періодична їх звітність перед керівником Ради та конференцією студентів навчального закладу;
 • свобода дискусій в поєднанні з дисципліною при виконанні доручень;
 • обов’язковість виконання рішень студентської Ради;
 • єдність у здійсненні завдань з використанням методів незаборонених чинним законодавством та нормативними документами КМРФ ДУІТ.

3.2 Студентська Рада КМРФ може застосовувати заходи заохочення як своїх членів так і студентів навчального закладу в цілому.

ІV. ЧЛЕН СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КМРФ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1 Членами студентської Ради КМРФ можуть бути студенти які навчаються в цьому навчальному закладі, та визнають її нормативні документи.
4.2 Питання про прийом до членів студентської Ради вирішується за письмовою заявою вступаючого.
4.3 Питання про вивід студента з членів студентської Ради вирішується конференцією студентів за поданням голови Ради.
4.4 Член студентської Ради КМРФ має право:

 • обговорювати на засіданнях Ради питання її роботи, вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку і відстоювати її;
 • критикувати роботу будь-якого члена Студентської Ради;
 • звертатись з питанням, заявою і пропозицією до будь-якого члена, педагогічного колективу та адміністрації коледжу;
 • вільно виходити з студентської Ради КМРФ.

4.5 Член студентської Ради зобов’язаний:

 • виконувати рішення конференції студентів;
 • брати участь у виконанні завдань визначених цим Положенням;
 • піклуватися про авторитет студентської Ради;
 • виконувати доручення голови Ради;
 • сумлінно працювати в дорученому Радою напрямі роботи;
 • всіма силами і засобами допомагати педагогічному персоналу та адміністрації коледжу в організації та проведенні навчально-виховного процесу, культурно-масових заходів та всіх інших видів суспільного життя студентської молоді навчального закладу.

4.6 За невиконання вимог положення член студентської Ради притягається до відповідальності. На члена студентської Ради може накладатися стягнення:

 • попередження;
 • після третього попередження голова Ради має право звертатися з поданням до конференції студентів про виключення студента з числа членів студентської Ради коледжу.

4.7 Член студентської Ради КМРФ припиняє своє членство в Раді:

 • за власним бажанням (при цьому подається письмова заява);
 • у зв’язку з виключенням з членів Ради.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КМРФ

5.1 Вищим органом системи студентського самоврядування КМРФ є конференція. Студентська конференція, скликається один раз на рік. Рішення про скликання конференції приймає студентська Рада. Студенти КМРФ повідомляються про скликання конференції не пізніше ніж за 15 днів до часу її проведення.
5.1.1 Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні понад 50% від загальної кількості обраних на неї делегатів.
5.2 До виключної компетенції конференції студентів КМРФ відносяться наступні питання:

 • затвердження звітів Студентської Ради та прийняття по ним рішень;
 • прийняття положення про Студентську Раду КМРФ;
 • обрання членів Студентської Ради;
 • обрання голови Студентської Ради КМРФ (головою студентської Ради може бути обрана особа яка являється членом профспілкового комітету студентів ДУІТ).

5.3 В виключних випадках, голова студентської Ради за згодою більшості Ради, або Рада за ініціативою двох третин її складу самостійно можуть скликати позачергову конференцію студентів для вирішення невідкладних питань зв’язаних з роботою Ради.
5.4 Роботою Ради як органу студентського самоуправління керує голова студентської Ради КМРФ, який:

 • очолює студентську Раду КМРФ;
 • представляє інтереси студентів коледжу у державних та громадських органах, а також перед керівництвом ДУІТ та адміністрацією КМРФ;
 • узгоджує свою роботу з профкомом студентів ДУІТ;
 • співпрацює з керівництвом та педагогічним складом КМРФ у всіх сферах культурно-масової роботи та навчально-виховного процесу навчального закладу.

5.5 Припинення діяльності студентської Ради КМРФ.
5.5.1 Припинення діяльності студентської Ради може бути проведене шляхом її реорганізації, розпуску або ліквідації.
5.5.2 Реорганізація та розпуск Ради здійснюється за рішенням конференції студентів коледжу в разі часткової або фактичної бездіяльності організації з обов’язковою присутністю при розгляді цього питання представників адміністрації КМРФ.
5.5.3 Ліквідація студентської Ради КМРФ здійснюється за рішенням конференції студентів коледжу при наявності згоди педагогічної Ради навчального закладу.